Materiaalipankki

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Varsinainen lausunto on annettu sähköisenä, jossa vastaukset annettiin järjestelmään asianomaiseen kohtaan. Liitteessä koonti annetuista vastauksista. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia lisäämällä lakiin säännös, joka velvoittaisi työnantajaa viipymättä ilmoittamaan työsuojeluviranomaiselle... Lue lisää

#6euroatakaisin

Pamfletti sisältää työhyvinvointia käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita ja STTK:laisten henkilöstön edustajien kertomuksia työpaikkojen arjesta. Julkaisusta löytyy myös STTK:n resepti parempaan... Lue lisää

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kausityöstä ja yritysten sisällä siirtyvistä johtajista, asiantuntijoista ja palkatuista harjoittelijoista sekä eräiksi näihin liittyvistä laeista

Sisäministeriön luonnos hallituksen esitykseksi koostuu kausityöntekijädirektiivin ja ns. ICT-direktiivin soveltamisesta Suomen lainsäädäntöön. Lakimuutokset on tehty asianmukaisesti ja niiden... Lue lisää

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain sekä tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysminiseriö • Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK (myöhemmin tekstissä palkansaajakeskusjärjestöt) kannattavat sovintomenettelyä koskevien säännösten sisällyttämistä tasa-arvolakiin... Lue lisää

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry katsoo, että esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia niin palkkaturva-asioiden käsittelyn keskittämisestä kuin työttömyysturva-asiamiehen tehtävän lakkauttamisesta esityksestä ilmenevin... Lue lisää

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain, vuorotteluvapaalain muuttamisesta ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry katsoo, että esityksessä ehdotettuja muutoksia niin palkkaturva-asioiden käsittelyn keskittämisestä kuin työttömyysturva-asiamiehen tehtävän lakkauttamisesta esityksestä ilmenevin... Lue lisää

STTK-lehti 7/2015

STTK-lehdessä 7/2015 haastattelussa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka vaatii kotimaiselle tuottajalle reilua hintaa elintarvikkeista. Finunionsin johtaja Pekka Ristelä kertoo Brysselin... Lue lisää

STTK-lehti 6/2015

STTK-lehdessä 6/2015 haastattelussa sisäministeri Petteri Orpo kommentoi pakolaiskriisiä ja sen ratkaisutapoja.  Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja Sirkka Heinonen pohtii... Lue lisää

HE laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Tiivistelmä: STTK:n näkemyksen mukaan sairausvakuutuksen säästöjä pitäisi ensisijaisesti toteuttaa järjestelmää kehittämällä ja sen kustannustehokkuutta parantamalla. STTK kiirehtii varsinkin... Lue lisää

HE varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta (varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttaminen)

Lausunnon keskeinen sisältö: STTK näkee varhaiskasvatusoikeuden supistamisessa merkittäviä riskejä lapsien kehitykselle ja hyvinvoinnille. Lähes vastaavia säästöjä olisi mahdollista... Lue lisää

STTK-lehti 5/2015

STTK-lehdessä 5/2015 haastattelussa valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtaja Terhi Järvikare ja Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen. STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija... Lue lisää

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta menettelystä verotuksen oikaisemiseksi ja rikosprosessin estämiseksi oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella

STTK kannattaa hallituksen esitystä määräaikaiseksi laiksi ns. aktiivisen katumisen mahdollistamiseksi. STTK kuitenkin korostaa samalla, että toimenpiteitä veronkierron estämiseksi... Lue lisää

STTK-lehti 3/2015

STTK-lehden 3/2015 haastattelussa valtakunnansovittelija Minna Helle. Lehdessä asiaa myös digitalisaatiosta, kuntoutuksesta sekä seniorien Euroopasta.

STTK-lehti 2/2015

STTK-lehden 2/2015 haastattelussa Työttömyysvakuutusrahaston johtaja Janne Metsämäki, filosofi Timo Airaksinen sekä Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Teemu Sinkkonen ja Tuomas... Lue lisää

Työn murros

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n tuottama Työn murros -pamfletti luo katsauksen digitalisaation ja automaation tuomasta murroksesta suomalaiseen työelämään, koulutukseen ja yhteiskuntapolitiikkaan.

Ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK viittaa lausunnossaan Ammattiliitto Pro:lta saatuihin kommentteihin. Ammattiliitto Pro pitää positiivisena asiana, että asetusten muutosehdotuksissa on ensisijaisesti... Lue lisää

STTK-lehti 1/2015

STTK-lehdessä 1/2015 haastattelussa uusi edunvalvontajohtaja Katarina Murto.   Lehden muita juttuja: Politiikan tutkija Jussi Westinen kommentoi eduskuntavaaliasetelmia, kun vaaleihin... Lue lisää

Työeläkeindeksityöryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveysministeriö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pitää hallitusohjelmassa sovitun työeläkeindeksityöryhmän loppuraporttia monipuolisena ja asiantuntevana selvityksenä työeläkkeiden indeksijärjestelmästä ja... Lue lisää

Osuuskuntalain uudistaminen

Oikeusministeriö STTK pitää uudistusta periaatteessa myönteisenä, sillä uudistuksella parannettaisiin osuuskuntien toimintaedellytyksiä. Osuuskuntapohjaisella yritystoiminnalla tulee olla jatkossakin oma paikkansa... Lue lisää

Sorry, no materials found.